Google     English  |  Ελληνικά Türkçe  |   Ana Sayfa |  İletişim

- Plaka Tektoniği Kavramı
- Kıbrıs’ın Tektonik Özelliği
- Terimler Sözlüğü

- Giriş
- Kıbrıs’ın Jeolojik Yapısı
- Kıbrıs’ın Jeolojik Evrimi
- Terimler Sözlüğü

- Giriş
- Metalik Maden Yatakları
- Endüstriyel Hammadde
   Kaynakları

- Terimler Sözlüğü

- Kıbrıs’ın yeraltısuyu kaynakları
   (Akiferler)

- Terimler Sözlüğü

- Kıbrıs’ın depremselliği
- Terimler Sözlüğü

- Kıbrıs’taki çevre sorunları
- Terimler Sözlüğü

- Kıbrıs’taki jeoteknik sorunlar
- Terimler Sözlüğü

- Jeolojik oluşumlar
   (Jeoform’lar)

- Terimler Sözlüğü

 

Terimler Sözlüğü

 

Hidrojeoloji: Yeraltı sularını inceleyen ve yüzey sularının jeolojik unsurlar ile ilişkisini ortaya koyan bir bilim dalıdır. Daha güncel olarak Jeohidroloji teriminin yerine kullanılmaktadır.


Topoğrafik: Topoğrafya ile ilişkili. Dünya üzerindeki bir bölgenin veya bir arazinin gösterdiği yüzey şekli (ör: dağlar, vadiler vb.) doğal konumu ve  insan faaliyetleri sonucu meydana getirilmiş yapılar.


Karstik: Karst teriminin sıfat hali. Kireçtaşı, jips ve çözünebilir türdeki kayaçların oluşturduğu bir topoğrafya olup bu tür bir topoğrafya göçme boşlukları, mağaralar ve yeraltı drenaj kanalları ile belirgindir.


Jips: Sulu kalsiyum sülfat içeren ve oldukça geniş bir dağılım gösteren (bileşimi CaSO4.2H2O) yumuşak (Mohs sertlik cetvelinde 2 numaralı mineral), saf olduğu zaman renksiz ancak genelde açık gri, kırmızı, sarı, mavi veya kahverengi renklerde gözlenen bir mineraldir. Masif (alabaster), lifli dokuda (satenspar) veya monoklinik kristaller biçimindedir. Jips esasen toprağı iyileştirmede, Portland çimentosu bileşiminde reaksiyonu yavaşlatmada (geciktirici) ve Paris alçı sıvası yapımında kullanılır .


Mohs sertlik cetveli: Her bir mineralin birbirlerine göre sertlik derecesi bakımından dizilimini gösteren ve standart olarak on mineralden oluşan ölçektir. Mohs sertlik cetveli birden ona kadar numaralandırılmış minerallerden oluşur. Bu cetvele göre talk en yumuşak mineral olup ( bir numara) en sert mineral ise elmastır. Bu cetvelde, jips (iki numara), kalsit (üç numara), florit (dört numara), apatit (beş numara), ortoklas (altı numara), kuvars (yedi numara), topaz (sekiz numara), korindon (dokuz numara) ve elmas (on numara). 


Retarder : Çimento veya jips’e katıldığı zaman sıvanın veya betonun sertleşme süresini uzatan katkı maddesidir.


Portland (çimentosu) : Su bazlı bir çimento türüdür. Bünyesinde %25 oranında killi materyel bulunan doğal kireçtaşından üretilmiş çimentodur.


Killi : Kil mineralleri için ya da büyük oranda kilden oluşan veya kil boyutundaki taneler içeren mineraller için tanımlanır.
 

Free Adobe Acrobat Download

  Home About UNOPS | Contact Us

© Copyright 2004 - Research and Development Center
 Intercollege Unit of Environmental Studies - All rights reserved